This is yet another generally annoying popup, but the European Union made it compulsory for us to inform you about using and eating your cookies. We do it so we can greatly increase your comfort of browsing, and the overall page functionality (also because we're starving and we love cookies). Thus, according to the Cookie Policy, you can now officially feel informed, dear reader.

DreamHaven 2016

DreamHaven 2016 - Konwenty Południowe
Data:
01.07.2016 - 10.07.2016
Adres:
Lipnica, Gliśno Wielkie 3 (Przystanek Alaska)
Kategoria:
LARP
Linki:
Dodaj do:

Cena:

Do­mek tra­per­ski (drew­niane domki z  2 po­ko­jami, po 4 łóżka w każ­dym po­koju gąb­kowe ma­te­race)  – 54 miej­sca, 275 zł/9 dni
Pole na­mio­towe (Trawiaste. Drzewiaste. Cieniste lub sło­neczne. Ot, pole.) – 100 miejsc, 175 zł/ 9 dni
Przyjeżdżam na 1−2−3 (tylko pole na­mio­towe, mak­sy­mal­nie 3 dni) – 45 zł/ 1 dzień/

Dokładniejsze info na: http://dreamhaven.pl/2016/zglaszam-sie/

Ocena:
0/10
Opis:
Ze strony wydarzenia:
"Festiwal Innowacji Larpowych Dreamhaven zaprasza na swoją drugą edycję!

DreamHaven wy­ro­sło z po­trzeby swo­body.
Swobody two­rze­nia, od­kry­wa­nia, eks­pe­ry­men­to­wa­nia.
Szu­kamy fa­scy­nu­ją­cych opo­wie­ści i kon­cep­tów.
Testujemy no­wo­ści i nie­oczy­wi­ste roz­wią­za­nia.
Prezentujemy przy­kłady in­spi­ru­ją­cego de­si­gnu.
Dzielimy się wie­dzą, umie­jęt­no­ściami, przy­jaź­nią.

Czekamy na Ciebie

Program DreamHaven to kok­tajl zło­żony z lar­pów, warsz­ta­tów i wy­da­rzeń in­te­gra­cyj­nych. Każdy, kogo kręci lar­po­wa­nie znajdzie w nim coś dla sie­bie. Doświadczeni gra­cze i stali bywalcy - in­no­wa­cyjne gry i eks­pe­ry­men­talne pre­miery. Początkujący lar­powcy - spraw­dzone i na­gra­dzane scenariusze twór­ców pol­skich i za­gra­nicz­nych. Zaś dla tych, któ­rzy po­ja­wią się w go­ścin­nych pro­gach Przystanku Alaska po raz pierw­szy, szy­ku­jemy gry i atrak­cje in­te­gru­jące na­szą larpową ro­dzinę."

Na tym wydarzeniu spotkasz: