§ 1 POJĘCIA

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:
Regulamin - niniejszy "Regulamin użytkownika portalu Konwenty Południowe", określający zasady świadczenia usług przez redakcję Konwenty Południowe drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
Portal - Portal w domenie internetowej konwenty-poludniowe.pl oraz w domenie konwenty.com.pl - w tym strony internetowe, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne oraz pliki cyfrowe zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent.
Konto Użytkownika - funkcjonalność umożliwiająca dostęp do usług świadczonych w ramach portalu, wymienionych w Regulaminie.
Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.
Nazwa Użytkownika - unikalna nazwa, wybierana przez użytkownika w Serwisie.

§ 2 REJESTRACJA

 1. Konto udostępniane jest przez Konwenty Południowe nieodpłatnie. W celu zawarcia umowy Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość wyższych, niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.
 2. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta w ramach Portalu:
  a) automatycznie po potwierdzeniu przez Użytkownika linku aktywacyjnego wysłanego przez Konwenty Południowe na adres e-mail Użytkownika, który to link aktywacyjny redakcja wyśle bezpośrednio po wysłaniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego na Portalu;
  lub
  b) z chwilą pierwszego logowania pod warunkiem wyrażenia zgody dla Konwentów Południowyh na pobranie danych osobowych tj. emaila użytkownika z serwisu społecznościowego - w przypadku Użytkownika posiadającego konto w serwisie Facebook.
 3. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Portalu będą przesyłane na adres poczty elektronicznej będący identyfikatorem Konta, podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 3 DANE OSOBOWE

 1. 1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z założeniem Konta jest redakcja Konwenty Południowe z siedzibą w Krakowie, os. Wandy 23/14 31-907 Kraków. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować z naszym działem ochrony danych osobowych na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Konwenty Południowe, os. Wandy 23/14 31-907 Kraków.
  Podane dane będą przetwarzane przede wszystkim:
  a) w celu założenia i obsługi Konta (w tym celu dane będą przetwarzane przez okres od dnia założenia Konta do dnia jego likwidacji lub żądania usunięcia danych);
  b) w razie wyrażenia zgody na przesyłanie informacji na podany adres e-mail - także w celu takiej wysyłki (w tym celu dane będą przetwarzane przez okres od dnia wyrażenia zgody do dnia jej cofnięcia lub zgłoszenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu jej cofnięcia.
 2. Podane dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych, w celach marketingowych (w tym profilowania) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami - w tym celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych lub do czasu usunięcia Konta.
 3. Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
  a) w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w tym celu);
  b) z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (gdy dane są przetwarzane w celach wskazanych w ust. 2)
 4. Każdemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
  Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest potrzebne dla założenia i obsługi Konta.
 6. Redakcja Konwenty Południowe nie przekazuje danych żadnym osobom, firmom ani podmiotom (poza niezbędnymi danymi wyłącznie do celów analityki strony - Google Analytics).

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta oraz z innych usług w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Wykorzystywanie Konta i innych usług Portalu przez Użytkownika z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, redakcja Konwenty Południowe przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Kont.
 2. Niedopuszczalne jest:
  a) umieszczanie w komentarzach pod artykułami treści propagujących przemoc, sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub z powodu braku wyznania czy orientacji seksualnej;
  b) umieszczanie w komentarzach pod artykułami treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające ważny interes społeczny, a także zasady Netykiety;
  c) umieszczanie przez Użytkowników w komentarzach pod artykułami:
  - przekazów reklamowych,
  - materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
 3. Redakcja Konwenty Południowe zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w punkcie 2. niniejszego paragrafu, jak również prawo do blokowania możliwości zamieszczania komentarzy pod artykułami w stosunku do osób, które wielokrotnie naruszyły postanowienia punktu 2 niniejszego paragrafu. Konwenty Południowe umożliwią Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie.
 4. Redakcja zastrzega, iż w przypadku, gdy wpis kwalifikujący się do usunięcia i usunięty na podstawie punktu 2 powyżej jest wpisem inicjującym dyskusję, po jego usunięciu wątek zainicjowany tym wpisem może być niedostępny, bez względu na treść pozostałych wpisów.
 5. Użytkownikom, którzy wielokrotnie naruszyli postanowienia punktu 2 niniejszego paragrafu, powołana przez Konwenty Południowe administracja Konta może zablokować możliwość zamieszczania komentarzy bezterminowo.
 6. Przestrzeń pod artykułami na Portalu jest miejscem, w którym możliwe jest prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemika na każdy temat. Konwenty Południowe nie weryfikują zamieszczanych tam treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności.

§ 5 USUWANIE KONT

 1. Korzystanie z Konta przysługuje na czas nieoznaczony. Użytkownik może zażądać usunięcia Konta w każdym czasie bez podania przyczyny.
 2. Redakcja Konwenty Południowe jest uprawniona do usunięcia dowolnego konta bez podania przyczyny.
 3. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do zamknięcia założonego Konta, zaprzestania korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie, oraz odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług. Żądanie zamknięcia Konta oraz inną korespondencję dotyczącą zaprzestania korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie, i odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług prosimy nadsyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres redakcji Konwenty Południowe (Konwenty Południowe, os. Wandy 23/14 31-907 Kraków).

§ 6 OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

 1. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób danych i materiałów dostępnych na portalu Konwenty Południowe każdorazowo wymaga pisemnej zgody redakcji Konwenty Południowe. Niedozwolone jest również agregowanie i przetwarzanie danych i informacji dostępnych na portalu. W szczególności w celu dalszego ich udostępniania osobom trzecim czy w ramach innych portali czy serwisów zarówno w Internecie oraz poza nim.
 2. Niedozwolone jest używanie logotypu lub jego części pozwalającej na identyfikację, pełnego loga oraz nazwy portalu (Konwenty Południowe) bez zgody redakcji Konwenty Południowe.

Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku

Tagged Under