DreamHaven 2016

Dołącz do naszego serwera społeczności konwentowej na Discordzie! To dzięki niemu możesz umówić się na wspólny dojazd, znaleźć inne osoby wybierające się oraz po prostu zainteresowane wydarzeniem DreamHaven 2016. Buduj z nami społeczność konwentową, bo naprawdę warto!

DreamHaven 2016 - Konwenty Południowe
LARP i RPG
Kategoria
01.07.2016 - 10.07.2016
Data
brak danychbrak danych
Przewidywana liczba uczestników
Lipnica, Gliśno Wielkie 3 (Przystanek Alaska)
Adres
Bilety:

Do­mek tra­per­ski (drew­niane domki z  2 po­ko­jami, po 4 łóżka w każ­dym po­koju gąb­kowe ma­te­race)  – 54 miej­sca, 275 zł/9 dni
Pole na­mio­towe (Trawiaste. Drzewiaste. Cieniste lub sło­neczne. Ot, pole.) – 100 miejsc, 175 zł/ 9 dni
Przyjeżdżam na 1−2−3 (tylko pole na­mio­towe, mak­sy­mal­nie 3 dni) – 45 zł/ 1 dzień/

Dokładniejsze info na: http://dreamhaven.pl/2016/zglaszam-sie/

Opis:

Ze strony wydarzenia:
"Festiwal Innowacji Larpowych Dreamhaven zaprasza na swoją drugą edycję!


DreamHaven wy­ro­sło z po­trzeby swo­body.
Swobody two­rze­nia, od­kry­wa­nia, eks­pe­ry­men­to­wa­nia.
Szu­kamy fa­scy­nu­ją­cych opo­wie­ści i kon­cep­tów.
Testujemy no­wo­ści i nie­oczy­wi­ste roz­wią­za­nia.
Prezentujemy przy­kłady in­spi­ru­ją­cego de­si­gnu.
Dzielimy się wie­dzą, umie­jęt­no­ściami, przy­jaź­nią.


Czekamy na Ciebie


Program DreamHaven to kok­tajl zło­żony z lar­pów, warsz­ta­tów i wy­da­rzeń in­te­gra­cyj­nych. Każdy, kogo kręci lar­po­wa­nie znajdzie w nim coś dla sie­bie. Doświadczeni gra­cze i stali bywalcy - in­no­wa­cyjne gry i eks­pe­ry­men­talne pre­miery. Początkujący lar­powcy - spraw­dzone i na­gra­dzane scenariusze twór­ców pol­skich i za­gra­nicz­nych. Zaś dla tych, któ­rzy po­ja­wią się w go­ścin­nych pro­gach Przystanku Alaska po raz pierw­szy, szy­ku­jemy gry i atrak­cje in­te­gru­jące na­szą larpową ro­dzinę."

Linki:
Dodaj do:
Ocena:
0/10