Kolejne niechciane wyskakujące okienko, jednak Unia Europejska wymaga od nas, byśmy poinformowali Cię o wykorzystywaniu i zjadaniu twoich ciasteczek (cookies) oraz wykorzystywaniu Twoich super tajnych danych. Robimy to tylko po to, by zwiększyć komfort i funkcjonalność portalu oraz dlatego, że jesteśmy głodni i lubimy ciasteczka. Zgodnie więc z Polityka Prywatności, czuj się poinformowany nasz drogi użytkowniku.

DreamHaven 2016

DreamHaven 2016 - Konwenty Południowe
Data:
01.07.2016 - 10.07.2016
Adres:
Lipnica, Gliśno Wielkie 3 (Przystanek Alaska)
Kategoria:
LARP
Linki:
Dodaj do:

Cena:

Do­mek tra­per­ski (drew­niane domki z  2 po­ko­jami, po 4 łóżka w każ­dym po­koju gąb­kowe ma­te­race)  – 54 miej­sca, 275 zł/9 dni
Pole na­mio­towe (Trawiaste. Drzewiaste. Cieniste lub sło­neczne. Ot, pole.) – 100 miejsc, 175 zł/ 9 dni
Przyjeżdżam na 1−2−3 (tylko pole na­mio­towe, mak­sy­mal­nie 3 dni) – 45 zł/ 1 dzień/

Dokładniejsze info na: http://dreamhaven.pl/2016/zglaszam-sie/

Ocena:
0/10
Opis:
Ze strony wydarzenia:
"Festiwal Innowacji Larpowych Dreamhaven zaprasza na swoją drugą edycję!

DreamHaven wy­ro­sło z po­trzeby swo­body.
Swobody two­rze­nia, od­kry­wa­nia, eks­pe­ry­men­to­wa­nia.
Szu­kamy fa­scy­nu­ją­cych opo­wie­ści i kon­cep­tów.
Testujemy no­wo­ści i nie­oczy­wi­ste roz­wią­za­nia.
Prezentujemy przy­kłady in­spi­ru­ją­cego de­si­gnu.
Dzielimy się wie­dzą, umie­jęt­no­ściami, przy­jaź­nią.

Czekamy na Ciebie

Program DreamHaven to kok­tajl zło­żony z lar­pów, warsz­ta­tów i wy­da­rzeń in­te­gra­cyj­nych. Każdy, kogo kręci lar­po­wa­nie znajdzie w nim coś dla sie­bie. Doświadczeni gra­cze i stali bywalcy - in­no­wa­cyjne gry i eks­pe­ry­men­talne pre­miery. Początkujący lar­powcy - spraw­dzone i na­gra­dzane scenariusze twór­ców pol­skich i za­gra­nicz­nych. Zaś dla tych, któ­rzy po­ja­wią się w go­ścin­nych pro­gach Przystanku Alaska po raz pierw­szy, szy­ku­jemy gry i atrak­cje in­te­gru­jące na­szą larpową ro­dzinę."

Na tym wydarzeniu spotkasz: