REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Za hajs z memów baluj!” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest redakcja Konwenty Południowe z numerem ISSN 2353-8996, sponsorem firma Włókno-Land.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebookowym redakcji Konwenty Południowe w dniach 15 października do 26 października 4 listopada 2018 roku (do godziny 18:00:00).

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) jest Fanem profilu redakcji Konwenty Południowe oraz Włókno-Land na Facebooku. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu redakcji Konwenty Południowe i tym samym zyskała status Fana;
b) Stworzyła obrazek satyryczny z tekstem (znany jako meme), nawiązujący do dowolnej sytuacji, dzieła bądź tematu związanego z fandomem, mangą i anime, filmem, grami, komiksem oraz innymi tematykami, którymi zajmuje się redakcja Konwenty Południowe (dopuszczalne są luźne nawiązania) i opublikowała go w komentarzu do posta konkursowego na stronie redakcji na portalu Facebook (Fanpage);
c) nie jest pracownikiem redakcji Konwenty Południowe, ani firmy Włókno-Land;

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

3. Uczestnikowi przysługuje tylko jedna szansa. Odpowiedzi ze zduplikowanych/fałszywych kont, stron (Fanpage) oraz takie, które budzą wątpliwości, nie zostaną uznane.

4. W wypadku wykorzystania do mema zdjęć, osoba która go utworzyła oświadcza:
a) że ma prawo do publikacji i wykorzystania wizerunku osób na zdjęciu lub sama się na nim znajduje;
b) że ma prawo do wykorzystania zdjęcia do celów marketingowych i zarobkowych udzielone przez twórcę zdjęcia lub jest jego twórcą;
Wyjątkowo, na potrzeby niniejszego konkursu, dozwolone jest użycie zdjęć wykonanych przez redakcję Konwenty Południowe z zachowaniem zasad z podpunktu a) niniejszego punktu.
Dozwolone jest także korzystanie z generatorów memów oraz wykorzystywanie grafik znanych jako memy.


§ 3
NAGRODY


1.Nagrodą w Konkursie są:
Za pierwsze miejsce - 300 zł w gotówce (płatne przelewem na wskazane przez zwycięzcę konto)
Za pierwsze miejsce - 200 zł w gotówce (płatne przelewem na wskazane przez zwycięzcę konto)
Za pierwsze miejsce - 100 zł w gotówce (płatne przelewem na wskazane przez zwycięzcę konto)

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie są Uczestnicy, którzy utworzą najciekawsze, najśmieszniejsze i/lub najbardziej kreatywne - zdaniem redakcji - memy.

3. Zdobywcy nagrody zostaną powiadomieni o wygranej odpowiedzią na komentarz konkursowy na Facebooku oraz będą publicznie ogłoszeni w poście podsumowującym Konkurs.

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć w terminie do 3 (trzech) dni od ogłoszenia zwycięzcy.

5. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialna będzie redakcja Konwenty Południowe.

6. Zwycięzcy zostaną wytypowany do siedmiu dni od zakończenia konkursu.


§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.Kowenty-Poludniowe.pl 

Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Serwis Facebook nie jest sponsorem, nie administruje, nie zarządza ani nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za konkurs.

Uczestnik zrzeka się praw autorskich majątkowych oraz zezwala na publikację swojego wizerunku w postaci stworzonego obrazka (mema) w nieograniczonym zakresie przez redakcję Konwenty Południowe.

 

Tagged Under