Ostatni festiwal fantastyki Falkon w Lublinie odbył się w 2019 roku. Przez jakiś czas nie mieliśmy informacji o dalszych losach wydarzenia organizowanego przez Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza” – aż do momentu, kiedy konwentowy świat obiegła wieść o nieprawidłowościach związanych z wydatkowaniem środków publicznych udzielonych organizatorom z budżetu miasta.

Jak się okazało, na przestrzeni lat stowarzyszenie otrzymało setki tysięcy złotych dofinansowania swoich inicjatyw, w tym na organizację Falkonów. Łącznie, czyli na okres 2015–2019, kwota dotacji opiewała na 620 tysięcy złotych. Tutaj warto nadmienić, że ze wszystkich tych środków „Cytadela Syriusza” powinna się prawidłowo rozliczyć, wykazując odpowiednie dokumenty.

W roku 2020 przeprowadzono drobiazgową kontrolę, w której wykazano szereg błędów, niespójności w dokumentacji, a nawet jej poważne braki. Miasto podjęło więc decyzję o konieczności zwrotu całej kwoty w terminie 15 dni. Uzasadnienie tej decyzji przeczytacie poniżej, a pełna treść audytu znajduje się tutaj:

https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/urzad-miasta-lublin/kontrole/kontrole-podmiotow-spoza-sekt/2021/ak/lsf/wystapienie_pokontrolne_lsf.pdf

Wydział Audytu i Kontroli negatywnie ocenia wykorzystanie środków publicznych z udzielonych Stowarzyszeniu dotacji, rzetelność złożonych sprawozdań, brak ewidencji księgowej i nienależyte prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej z realizacji powierzonych zadań publicznych, która nie spełnia wymogów określonych w umowach i nie pozwala na jednoznaczne ustalenie w jakich kwotach, z jakich źródeł oraz czy w ogóle ujęte w sprawozdaniach wydatki zostały faktycznie poniesione przez Stowarzyszenie.

W uzasadnieniu negatywnej opinii podnieść należy, że dysponując środkami publicznymi Stowarzyszenie zobowiązane było do stosowania określonych w ustawie o finansach publicznych (dalej „ufp”)3 zasad przejrzystości i zasad gospodarowania środkami publicznymi. Zobowiązane było również do prowadzenia ewidencji księgowej wyodrębnionej dla każdego zadania oraz dokumentacji finansowo-księgowej, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości (dalej „uor”)4 , tj. w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych w celu odzwierciedlenia całokształtu operacji finansowych związanych z wykorzystaniem dotacji.

Tymczasem Stowarzyszenie w ogóle nie przedłożyło do kontroli ewidencji księgowej do żadnego z 18 zadań, zaś okazana dokumentacja źródłowa była niekompletna i nierzetelna. Dotyczyło to zarówno danych wykazanych w sprawozdaniach z wykonania ww. umów (m.in. bez kwot ani rozliczonych z dotacji ani z innych środków), jak też i przedłożonych dowodów źródłowych.

Obecnie Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza” ma status „w likwidacji”. Czy jest to koniec historii dużych festiwali fantastyki w Lublinie? Jak się okazuje, nie, gdyż niecałe dwa tygodnie temu pojawiły się informacji o nowej imprezie – ma to być Fantastyczny Festiwal Wyobraźni StarFest 2022. Tak jak i Falkon, odbędzie się na terenie Targów Lublin. Ale kto organizuje StarFest?

starfest logo

Organizatorem eventu jest Fundacja Po Innej Stronie Mocy, założona w lipcu 2018 roku. Po sprawdzeniu, jakie osoby są odpowiedzialne za ten podmiot, docieramy do całkiem ciekawej informacji, którą prezentujemy na poniższym zrzucie.

zarzad fundacji i stowarzyszenia

Wygląda więc na to, że za nową imprezę odpowiedzialne są przynajmniej w części te same osoby, co za Falkon!

Odpowiadając jednak na pytanie z tytułu niniejszego tekstu, można zaryzykować stwierdzenie, że StarFest jest spadkobiercą Falkonu. Zapewne oznacza to powrót formatu, który poznaliśmy właśnie na Falkonach.