Skoro już skusiliśmy Was informacjami o możliwości wygrania żyrandola na Medalikonie, to teraz trochę szczegółów dotyczących konkursu cosplay. Przede wszystkim, nie zapomnijcie się zgłosić, gdyż można to zrobić jeszcze tylko przez tydzień. 30 czerwca upływa termin zgłaszania się do konkursu.

Sędziami konkursu zostali:
Marta Kramer z „Martwa Craft & Cosplay”
Marta Mazurek z Body Art
Igor Cieślak z Stygian VI Cosplay

Żyrandole Nagrody przyznawane będą za zdobycie I, II, III miejsca oraz za Projekt Własny. Dodatkowo liczyć można na wyróżnienia. Poniżej znajdziecie też pełny regulamin konkursu:

§ 1 – Definicje
1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
a. Organizator – Częstochowskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury, Literatury i Fantastyki „Salt Lake City”
b. Konkurs – konkurs prowadzony pod nazwą „Konkurs Cosplay” na zasadach określonych Regulaminem. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie podczas wydarzenia „Medalikon”, które odbędzie się 7-9 lipca 2017 r.
c. Jury i nagrody:
- W skład jury będą wchodzić specjaliści w zakresie tworzenia strojów, fotografii, charakteryzacji oraz designu. Jurorzy zostaną ogłoszeni przed rozpoczęciem Medalikonu 2017.
- Nagrody będą konsekwentnie ogłaszane na stronie Medalikonu oraz wydarzenia.
d. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki, na których odbywa się konkurs pod nazwą „Konkurs Cosplay”. Regulamin ten jest jedynym obowiązującym regulaminem.
e. Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca wymagania z § 3 ust.1 Regulaminu.

§ 2 - Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas Medalikonu w dniu 7 lipca 2017.
3. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art.221kc, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
a. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia
b. jest pełnoletnia. Osoba, która nie ma ukończonych 18 lat musi uzyskać zgodę i podpis rodzica lub opiekuna prawnego, przykładowa zgoda opiekuna jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
c. zakupiła wejściówkę na Medalikon 2017
d. posiada własnoręcznie wykonany strój postaci z komiksów, filmów, książek, seriali, gier komputerowych, bajek, bądź innych produktów popkultury.
e. projekt własny powinien posiadać szkice i/lub inspiracje, na których uczestnik się wzorował.
2. Niedozwolone jest umieszczanie i propagowanie przez Uczestników treści niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami, mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste. W przypadku stwierdzenia ww. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany z Konkursu.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w regulaminie postanowienia.

§ 4 - Zasady i przebieg Konkursu
1. Uczestnik konkursu powinien wykonać swój strój samodzielnie, jednak są dopuszczalne pojedyncze elementy kupione (uszy,soczewki,peruki, podstawa obuwia).
1a. W przypadku grup, uczestnicy mogą pomagać sobie w wykonaniu strojów.
2. Zgłoszenie na konkurs Cosplay należy wysłać w terminie od 29.05.2017 r. do
30.06.2017 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://slc.czest.pl/medalikon/ oraz na stronie eventu.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko, pseudonim uczestnika
-w przypadku grupy - nazwa grupy.
- datę urodzenia (w przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest zgoda rodziców
dostarczona najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu)
- imię postaci, dzieło, z której pochodzi postać
- krótką informację opisującą wykonanie stroju, z czego strój został wykonany, jakimi technikami, z czego jestescie najbardziej zadowoleni, a co sprawilo Wam najwięcej trudności(max. 1000 znaków)
- materiał źródłowy tzw. refkę (jpg)
- w przypadku projektu własnego szkice, inspiracje, opisy na czym uczestnik się wzorował ( jpg, txt)
- podkład muzyczny do prezentacji stroju (format mp3 docięty do czasu wstępu czyli:
solo: 1-2min, grupa: 1,5-3min)
- email oraz telefon kontaktowy
- ewentualną zapowiedź, którą przed występem ma odczytać konferansjer
- ewentualne zdjęcia gotowego lub prawie gotowego stroju.
4. W zgłoszeniu powinny znaleźć się dodatkowe informacje na temat osoby prezentującej, jeśli strój ma być prezentowany przez inną osobę niż uczestnik (imię, nazwisko,
pseudonim, telefon kontaktowy).
5. W ciągu trzech dni roboczych zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń niekompletnych,
nieodpowiednich dla osób młodszych oraz powszechnie uznawanych za niewłaściwe.
7. Zmiany w zgłoszeniu można dokonywać najpóźniej do 30.06.2017 r.
8. Najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem konkursu wszystkim uczestnikom zostanie wysłana aktualna informacja dotycząca godziny i miejsca rozpoczęcia konkursu wraz z próbą i rundą Jury.
9. Każdy Uczestnik jest zobowiązany wziąć udział w próbie przed konkursem.
10. Każdy Uczestnik jest zobowiązany wziąć udział w rundzie Jury przed konkursem, polegającej na 5 minutowej prezentacji kostiumu przed sędziami konkursu.
11. Każdy Uczestnik będzie miał od 1 minuty do maksymalnie 2 minut, aby zaprezentować swój strój nascenie przed Jury i publicznością. Grupy od 1,5 minuty do 3 minut.
12. Strój każdego Uczestnika zostanie oceniony przez Jury zarówno podczas rundy Jury jak i prezentacji stroju na scenie.
Pod uwagę będą brane następujące elementy:
- zgodność stroju z materiałem źródłowym,
- wykonanie stroju,
- schludność,
- zachowanie na scenie,
- reakcja publiczności.
13. Niestawienie się na próbie przed konkursem, na rundzie Jury lub na prezentacji scenicznej jest uznawane za rezygnację z uczestnictwa.
14. Jury przyznaje nagrody za I, II, III miejsce, Projekt Własny.
Jury może również przyznać wyróżnienia.
Wszystkie nagrody zostaną wręczone 7 lipca 2017 r. zaraz po ogłoszeniu wyników Konkursu Cosplay w trakcie trwania konwentu Medalikon.
15. Decyzja Jury jest nieodwołalna i nie podlega zaskarżeniu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do :
- zmiany terminów zgłoszeń, a w szczególności do zakończenia przyjmowania zgłoszeń we wcześniejszym terminie,
- wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie,
- w szczególnym przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.
17. Uczestnik biorąc udział w konkursie musi podpisać oświadczenie w którym wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych przez organizatora.
18. Pytania bądź uwagi należy wysyłać na adres emailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
19. Kilka technicznych informacji:
a. scena będzie o wymiarach 6x4 metry
b. szatnia - będzie to duży namiot/hala na zewnątrz tuż koło sceny
c. oświetlenie sceniczne - będzie
d. nagłośnienie - będzie
e. do Waszej dyspozycji będą również helperzy

§ 5 – Dane osobowe uczestników
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach prowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926).
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 6 - Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora: -Częstochowskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury, Literatury i Fantastyki „Salt Lake City”
oraz na stronie http://slc.czest.pl/medalikon
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.05.2017r w Częstochowie.

Logo Medalikon 2017